372x0.028的竖式

372x0.028的竖式如下:

372*0.028竖式计算372*0.028=10.416 有用请采纳.

35.6x0.028列竖式计算35.6*0.028=0.9968

5 4 x 3 7 一一一一一一一 3 7 8 1 6 2 一一一一一一一 1 9 9 8

3.14 * 14.28 = 44.8392 竖式见图:

52.7x0.003竖式计算如下:解析:首先把52.7扩大10倍,变成527,0.003扩大1000倍变成3,然后根据整数乘法进行计算.从右起,依次用第二个因数每位上的数去乘第一个因数,乘到哪一位,得数的末尾就和第二个因数的哪一位对个因数的哪一

0.78x20.25=15.795 仅供参考

39.48÷0.028=1410 1410 ______28) 39480 28 _______ 114 112 ________ 28 28 _______ 0

相关文档

39.48 0.028列竖式计算
0.42 0.028列竖式计算
58.5 0.39列竖式计算
39.48除于0.028等于多少
32.57 0.493列式计算
0.54除0.028的竖式计算
5.74除以0.014竖式
39.48除0.028列竖式
whkt.net
famurui.com
artgba.com
dbpj.net
gyzld.cn
电脑版